Chuyên đề: JPMorgan

SEC Công Nhận Bitcoin Là Tài Sản Và Phương Tiện Thanh Toán, Bạn Đã Sẵn Sàng Cho 2021 Chưa?

Bitcoin đang đi ngang ở mức giá quanh 18.000 USD, xu hướng tiếp theo của Bitcoin là như thế nào. Và Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ SEC đã công nhận Bitcoin là tài sản và là phương tiện thanh toán có động động gì đến Bitcoin cũng như Crypto?