Chuyên đề: Covid-19

Thêm 1 Vaccine, Moderna Thành Công - Thị Trường Toàn Màu Xanh

Lại có thêm một loại vaccine mới được đưa ra và hứa hẹn có hiệu quả hơn. Vaccine này là gì và thị trường tài chính đã phản ứng như thế nào.